Møte i 9-13-årsgruppen – 21. september 2004

Vi startet med å undersøke hvordan det hadde gått med «hjemmeleksen» som de hadde gitt seg selv forrige gang. Riktignok hadde én glemt å gjøre leksen, og to hadde glemt å ta med seg boken, men gjort leksen. Ellers var det mange gode tilbakemeldinger. Noen hadde, som avtalt, sjekket med leksikon, andre hadde vært på Internett og de resterende hadde foretatt en spørreundersøkelse. Under gjennomgåelsen dukket det opp to nye ord som ordboken hadde brukt for å forklare ordet «velgjører»: filantrop og mesen. Vi brukte litt tid på å utlede og forklare disse to begrepene slik at alle fikk en forståelse av hva de betød. Når det gjaldt begrepet «vennskap», hadde imidlertid undersøkelsene ikke frembragt tanker eller begreper som vi ikke allerede hadde vært innom i de tidligere samtalene.

Idag hadde hadde vi bestemt oss for å forsøke følgende øvelse:

  1. Deltagerne finner gjennom diskusjon frem til fire hovedområder/temaer som de mener er viktige.
  2. Deretter deler vi oss inn i fire grupper hvor hver gruppe får hvert sitt tema som de så skal lage ca. 5 (sentrale) spørsmål til.
  3. Disse spørsmålene, med gruppens forslag til svar, diskuteres så til slutt i plenum.

Dette er en øvelse som trener evnen til å oppdage nye sider ved en sak og til å formulere disse oppdagelsene i spørsmåls form. Det skulle imidlertid vise seg at vi ikke fikk tid til å gjennomføre mer enn pkt. 1 og 2. Men det gjør ingenting. Gruppene utviste stort engasjement i diskusjonen rundt temaene og enda mere engasjement i gruppediskusjonene, og det er etter vår mening det aller viktigste.

Vi begynte altså øvelsen med å be deltagerne komme med forslag til temaer som de mente var viktige. De første forslagene var «å gjøre gode gjerninger» og «å kjenne at noen er glad i deg». Vennskap ble også foreslått, ikke bare fordi vi allerede hadde snakket så mye om det, men fordi det var viktig (det var jo nettopp fordi det var så viktig at vi hadde snakket mye om det). Vi spurte dem om det var mulig å finne et begrep som omfattet både gode gjerninger, at noen er glad i deg og vennskap. Vi fant da ut at begrepet kjærlighet rommet alle disse tre.

Neste forslag dreide seg om alt som har med kroppen å gjøre. Mat er viktig, vann er viktig, det er viktig å ha et sted å bo, vi trenger luft («oksygen») og vi trenger søvn. Én mente at mobiltelefonen var like viktig som mat og vann, ja, at mobiltelefonen nærmest var å betrakte som en del av kroppen! En annen deltager foreslo å kalle hele dette forslaget for «epikureisme». Det var nemlig slik at filosofen Epikur [som levde omtrent på Sokrates' tid i antikkens Hellas, 341-270 f.Kr., vår anm.] hevdet en lære som gikk ut på å dyrke det kroppslige, sansene og å nyte livet. Vi ble imidlertid etterhvert enige om å kalle forslaget for «ta vare på kroppen».

Under denne diskusjonen kom vi inn på det litt vanskelige forholdet mellom kroppen og «meg selv»: hva er forskjellen på meg og min kropp? Noen mente at det vi kaller 'jeg' eller 'jeget' er identisk med hjernen. Derfor er hjernen viktigere enn kroppen selv om hjernen, i en annen forstand, jo er en del av kroppen. Vi laget noen scenarier hvor vi forsøkte å tenke bort så mye som mulig av kroppen, men ikke mer enn at vi fremdeles kunne sies å ha med et menneske å gjøre. Her ble det påpekt at dersom vi tenker oss menneskene bare som rene hjerner, så ville det ikke blitt flere mennesker i verden. Man kan nemlig ikke forplante seg uten en kropp. Var det så viktig å kunne forplante seg? Ja, det var det, men ikke viktigere enn det å ha en kropp, siden det å ha en kropp er en betingelse for forplantning.

Tredje forslag dukket opp i forlengelsen av at mobiltelefon ble nevnt. Vi er jo så opptatt av å snakke sammen, å kommunisere, enten det skjer via sms, mobiltelefon, telefon, Internett, chat eller gjennom vanlige samtaler. Dette er noe som er meget viktig for alle mennesker. Fjerde forslag kom i tilknytning til denne diskusjonen igjen: det er nemlig veldig gøy å holde på med mobiltelefon. Internett er også morsomt. Alle var enige om at det svært viktig å ha det gøy!

Vi endte altså opp med følgende fire (viktige) temaer:

  1. kjærlighet
  2. ta vare på kroppen
  3. ha det gøy
  4. å snakke sammen

Vi delte nå deltagerne inn i grupper og hver gruppe begynte å arbeide med sitt tildelte tema. Dette holdt vi på med til vår tilmålte tid var over for denne gang. Helt til slutt tar vi med noen eksempler på spørsmål som ble formulert i gruppen «å snakke sammen» (og som vi kanskje kan samtale videre om neste gang):

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 10:20.