Sokratiska samtal

av Ann Pihlgren

Innhold

  1. Inledning
  2. Sokrates och våra inspirationskällor
  3. Det Sokratiska samtalet som arbetsform
  4. Samtal i grupper av personal i arbetslag
  5. Skulle du ha sagt ja till Saras erbjudande?
  6. Vem är god och vem är ond?
  7. Resultat av de Sokratiska samtalen
  8. Tips på nätet / Litteraturhänvisningar och litteraturtips

Nedlasting

Last ned pdf-versjonen av artikkelen


1 – Inledning

Den sokratiska dialogen är ett speciellt sätt att föra ett samtal som kan utveckla barns och vuxnas sätt att tänka och för att de därigenom ska nå insikt i centrala idéer och värden. Utgångspunkten för sådana sokratiska samtal är berättande texter av olika slag, bilder, filmer mm. På Freinetskolan Mimer bedriver jag som rektor tillsammans med personalen ett forskningsprojekt i samverkan med Lärarhögskolan i Stockholm, där vi framför allt avser att följa vilka effekter samtalen får i barngrupper, som systematiskt och återkommande arbetar med samtalen som arbetsform. Arbetet har skett i form av ett projekt under 4 år, där vi följt sex barngrupper med hjälp av videofilmade samtal och intervjuer. Insamlandet av material är nu i stort sett klart och projektet går in i nästa fas av transkribering och tolkning. Vi har under projekttiden parallellt arbetat med samtalen i personalgruppen som ett eget projekt. Samtalens bakgrund och inspirationskällor, metod samt de resultat som hittills kunnat erhållas presenteras kort i denna artikel. Jag utgår i artikeln från min verksamhet som pedagog. Det sokratiska förhållningssättet är dock användbart inom en rad andra discipliner. Som ett alternativ till de vanliga metoderna för individ- och grupputveckling, som ofta har sin grund i psykologin, finns idag nya arbetssätt för handledning och kompetensutveckling av ledare och team. Gemensamt för några av de nya metoderna är att de har sin grund i filosofi och inte i psykologi. Filosofisk vägledning eller rådgivning är t.ex. ett relativt nytt begrepp, som vuxit fram under 1990-talet i Europa och USA. Vägledningen innebär att man använder sig av filosofiska idéer i handledningssituationer. Inom sjukvård och äldrevård kan t.ex. samtalen användas för att belysa livssituationer och för att stimulera intellektet.


Siden opprettet: 19.03.06. Sist endret: 09.10.06 12:03.