Filosofisk metode for bearbeiding av fagstoff

Av Anne Schjelderup, Høgskolen i Vestfold – publisert i S. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (2009): Lys på lesing, Oslo 2009, Novus forlag

Innhold

Diskuter


Referanser

Arendt, Hannah 1963: Eichman and the Holocaust, London: Penguin Books

Arendt, Hannah 1968a: Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace & World

Arendt, Hannah 1968b: Antisemitism, Florida: Harcourt, Brace & Company

Arendt, Hannah og Beiner, Ronald 1992: Lectures on Kant's political philosophy, Chicago: University of Chicago Press

Arendt, Hannah 1996: Vita activa – Det virksomme liv, Oslo: Pax Forlag

Breivik, Jens & Løkke, Håvard 2007: Filosofi i skolen – en kunnskapsoversikt, Kirke- og undervisningsdepartementet, publisert på http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/Filosofi%20i%20skole.pdf

Brenifier, Oscar 2004a: Bare spør!, Oslo: Cappelen forlag

Brenifier, Oscar 2004b: A quick glance at the Lipman method, Paris: Diotime—l'Agora, no 21, også publisert på; http://www.buf.no/en/read/txt/?page=ob-lip

Bruner, Jerume S. 1996: Verdien av struktur I: Dale, Erling Lars (red): Skolens undervisning og barnets utvikling – Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Dale, Erling Lars 1993: Den profesjonelle skole: med pedagogikken som grunnlag, Oslo: Gyldendal; Ad Notam

Dale, Erling Lars 1996: Introduksjon til grunnlagsproblemer i didaktikk I: Dale, Erling Lars (red): Skolens undervisning og barnets utvikling – Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Daniel, M. F. m.fl. 1999: Philosophical Dialogue among Pupils: A Potent Tool for Learning Mathematics I: Palsson, H. m.fl.: Philosophy for Children on Top of the World, Akureyri: University

Dewey, John 1996a: Planmessig ordning av lærestoffet I: Dale, Erling Lars (red): Skolens undervisning og barnets utvikling – Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Dewey, John 1996b: Utdannelse som konservativ og progressiv I: Dale, Erling Lars (red): Skolens undervisning og barnets utvikling – Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hellesnes, Jon 1992: Ein utdana mann og eit dana menneske I: Dale, Erling Lars (red): Pedagogisk filosofi, Oslo: Ad Notam Gyldendal

Imsen, Gunn 2003: Elevens verden, Oslo: Universitetsforlaget

Kjernsli, Marit m.fl. 2007: Tid for tunge løft – Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006, Oslo: Universitetsforlaget

Lipman, Matthew 2003: Thinking in education, Cambridge: Cambridge University Press

Lipman, Matthew et al 1980: Philosophy in the classroom, Philadelphia: Temple University Press

Matre, Synnøve 2000: Samtalar mellom barn: om utforsking, formidling og leik i dialogar, Oslo: Samlaget

Platon 2005: Menon – eller om dyd, Oslo: Vidarforlaget

Rogn, Ketil 2006: En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og filosofi med barn, Høgskolen i Hedmark: PPU, publisert på: http://www.buf.no/les/avh/?page=kr04

Schjelderup, Anne 2006: Filosofi i skolen som demokratisk dannelse, Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, publisert på: http://buf.no/les/avh/?page=as-hfo01-1

Are Turmoe, Svein Lie 2004: Hva kjennetegner norske skoler som skårer høyt i PISA 2000?, Acta Didactica 1/2004

Vygotsky, Lev 1996: Internalisering av høyere psykologiske funksjoner I: Dale, Erling Lars (red): Skolens undervisning og barnets utvikling – Klassiske tekster, Oslo: Ad Notam Gyldendal


Siden opprettet: 10.11.09. Sist endret: 18.11.09 14:43.