Filosofiske samtaler i fagundervisningen

Rapport fra prosjektet «Filosofisk metode i fagundervisningen» ved Jordal ungdomsskole, 8. klasse, 10. klasse og mottaksklassen, skoleåret 2009-2010

Av Anne Schjelderup

Innhold

 1. Innledning
  Bakgrunn | Skolen, klassene og elevene | Filosofisk samtaleleder
 2. Gjennomføring
  Struktur på undervisningen | Samtaleleders rolle | Tidsrammer | Evaluering
 3. Teoretiske refleksjoner
  Tilegnelse av kunnskap | Leseforståelse, tolkning og analyse | Hvordan utvikles dømmekraft? | Hvordan utvikles autonomi?
 4. Integrering av filosofisk metode i fagundervisningen
  For-samtale: å få frem forkunnskap og å skape forventning til et tema | Bearbeiding av fagstoff gjennom felles drøfting av konkret problemstilling
 5. Analytiske ferdigheter
  Å kunne begrunne sine meninger | Å kunne si ting presist og med egne ord | Definering av begreper | Å finne et utsagns premisser | Å finne et utsagns konsekvenser | Å tenke nyansert
 6. Konklusjon

Diskuter


Innledning

Denne rapporten beskriver prosjektet «Filosofiske samtaler i fagundervisningen ved Jordal ungdomsskole», et samarbeid mellom Jordal ungdomsskole og Høgskolen i Vestfold undervisningsåret 2009-2010. Rapporten beskriver nærmere de undervisningsopplegg som ble brukt, synliggjort gjennom utdrag av konkrete samtaler. Samtalene er nedskrevet i ettertid på bakgrunn av notater, de er ikke gjengitt direkte, og vil i enkelte tilfeller avvike språklige fra de opprinnelige samtalene. Dette gjelder spesielt i mottaksklassen, der elevene ikke hadde et godt utviklet vokabular, men måtte forklare seg via re-formuleringer, kroppsspråk og hjelp fra samtaleleder og medelever. Utdragene er kun ment å belyse metodikken.

Utdragene vil analyseres i et teoretisk perspektiv med henblikk på i hvilken grad og på hvilken måte filosofiske samtaler i fagundervisningen kan bidra hjelpe elevene i å utvikle sine analytiske evne. Utdragene fra samtalene vil også analyseres med henblikk på hvorvidt metoden kan understøtte elevenes interesse for, og forståelse av, fagene i skolen.

Bakgrunn

Gjennom «Kunnskapsløftet» er filosofisk metode i fagundervisningen for første gang satt på dagsorden i grunnskolen, bl.a. i fagplanen til RLE der det står at elevene skal få kjennskap til filosofisk metode. Men det presiseres ikke konkret hvordan dette skal skje, og formuleringer i de konkrete læringsmål er vage. Det er i liten grad utviklet systematisk metodikk for hvordan å integrere filosofisk metode i fagundervisningen, for eksempel i RLE.

Anne Schjelderup var i 2008-2009 høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Hun var spesialisert på filosofi i skolen, og hadde jobbet som filosofisk samtaleleder i mange år. Som tidligere lærer var hun opptatt av hvordan filosofisk metode kunne integreres i fagundervisningen for å heve nivået på undervisningen. Spesielt var hun opptatt av hvorvidt og hvordan elevenes analytiske evner systematisk kunne utvikles gjennom slik metodikk. Dette hadde hun skrevet en artikkel om filosofisk metode i fagundervisningen som ble publisert i artikkelsamlingen «Lys på lesing» i 2010.

Som høgskolelektor hadde hun imidlertid liten mulighet til å prøve ut og videreutvikle en slik metodikk i grunnskolen. Høsten 2008 tok hun derfor kontakt med Jordal ungdomsskole med spørsmål om hvorvidt skolen ønsket å være med i et prosjekt der metodikken kunne prøves ut i praksis, og bli videreutviklet i samarbeid med lærere. Et mål med prosjektet var også å undersøke i hvilken grad metodikken kunne gjennomføres i regulær fagundervisning under de rammebetingelser som er gjeldende på en vanlig ungdomsskole. Dette fordi det gjerne forutsettes at det skal settes av egne timer til filosofi dersom filosofi skal inn i skolen, noe som den regulære læreplan i liten grad gir rom for.

Skolen var interessert, og det ble søkt om midler gjennom «Gandhi-stipendet». Søknaden ble imidlertid avslått (dette deles kun ut til ett prosjekt pr. år), og våren 2009 ble det bestemt at prosjektet skulle settes i gang uten ekstern finansiering. Dette innebar imidlertid snevre rammer for prosjektet, det ble ikke tid til forarbeid eller etterarbeid, og det ble liten tid til koordinering og faglig refleksjoner med de involverte lærere.

Skolen, klassene og elevene

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Vestfold ved høgskolelektor Anne Schjelderup og Jordal ungdomsskole ved undervisningsinspektør Kjetil Stene. Jordal er en flerkulturell skole der elevene representerer et mangfold av religioner og kulturer. Dette gir store muligheter for religiøst og kulturelt mangfold, for dialog og utvidede perspektiver, men også for konflikt.

En stor andel av elevene har et annet morsmål enn norsk, og mange elever har svært begrenset norsk ordforråd. Skolen opplever derfor et behov for en metode for systematisk utvikling av felles begreper og forståelsesramme, samt utvikling av analytiske evner slik at elevene mestrer den faglige undervisningen skolen tilbyr. Dette har de funnet i filosofisk metode, og dette er noe av bakgrunnen for ledelsens interesse for prosjektet. Skolens rektor har dessuten erfaring med filosofi i skolen gjennom et tidligere arbeidsforhold.

Vår 2009 holdt Anne Schjelderup en kort introduksjon om metodikken for samtlige lærere, og de klasser som skulle delta i prosjektet ble valgt utifra timeplan og interesse fra klassenes lærere.

Det ble valgt ut to åttende klasser som skulle ha filosofiske samtaler i RLE og samfunnsfag, to tiendeklasser som skulle ha filosofiske samtaler i RLE, samfunnsfag og norsk, og en mottaksklasse som skulle ha filosofiske samtaler i norsk som andrespråk. Mottaksklassen bestod av elever som var for svake i norsk til at de kunne delta i ordinær undervisning. Etter hvert som norsk-ferdighetene ble bedret, ble de plassert i ordinære klasser. Mottaksklassen ble valgt ut for at man skulle kunne vurdere hvorvidt metodikken også kan egne seg for undervisning i fremmedspråk.

Det var i utgangspunktet meningen at lærerne skulle kurses i metodikken og etter hvert overta samtaleledelsen, med Anne som observatør, slik at de kunne få veiledning i forhold til egen praksis. I og med at prosjektet ikke fikk ekstern finansiering, var det imidlertid ikke midler til å gjennomføre kurs for lærerne, noe som medførte at Anne gjennomførte samtlige samtaler. Hun vil videre i rapporten omtales som «samtaleleder». Enkelte av lærerne har imidlertid hatt filosofiske samtaler med sine klasser i den regulære undervisningen.

Filosofisk samtaleleder

Anne Schjelderup har hovedfag i pedagogikk og er spesialisert i filosofisk samtaleledelse. Hun har tidligere jobbet som lærer, og som filosofisk samtaleleder, blant annet i samarbeid med Barne- og ungdomsfilosofene. Hun har holdt etterutdanningskurs for lærere i Norge og i utlandet, og har skrevet artikler om emnet. Hun er inspirert av Oscar Brenifiers tilnærming til filosofisk samtaleledelse, som tar utgangspunkt i sokratisk metode. Han har gitt henne ideen til undervisningsopplegg basert på sammenligning av spørsmål eller utsagn, og håndsopprekkelse for å markere enighet eller uenighet til en påstand.

Gjennom sitt arbeid som seminarleder ved Universitetet i Oslo og som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, har hun mye erfaring med veiledning av studenter i forbindelse med oppgaveskrivning, og utviklet i den forbindelse et opplegg for felles drøfting av faglige problemstillinger, det ene undervisningsopplegget som er benyttet i prosjektet.


Siden opprettet: 09.02.11. Sist endret: 13.02.11 23:42.