Vitenskapelige avhandlinger

«Ancient Paideia and Philosophy for Children»

Hannu Juuso, doktor i filosofi ved Oulu Universitet, Finland, publiserte i 2007 doktoravhandlingen Child, Philosophy and Education—Discussing the intellectual sources of philosophy for children. Vi er glade for å kunne presentere kpt. 5 i denne avhandlingen: «Ancient Paideia and Philosophy for Children». Dette kapittelet bidrar til en dypere forståelse av grunnlaget for den moderne filosofi med barn-bevegelsen. Her lærer vi om antikkens syn på filosofi og dannelse, barn og voksen, og hvordan forholdet mellom barn og voksen i nyere tid har endret seg dramatisk. Vi får også en gjennomgåelse av Aristoteles' dydsetikk og får tydeliggjort hvordan denne passer inn, og ikke passer inn, med Matthew Lipmans Dewey-inspirerte pragmatisme.

«Den filosofiske samtale som metode og erfaring»

I denne hovedoppgaven i pedagogikk fra UiO 2003 viser Gudrun Sælen Halmrast at den filosofiske samtale kan oppfattes som en sentral metode i det moderne utdanningsprosjektet. For å begrunne dette, knytter hun den filosofiske samtale til dannelsesproblematikken slik den fremstår i motsetningen mellom det moderne og det postmoderne. Hun argumenterer også for at erfaringen av filosofisk samtale utgjør en betydningsfull estetisk erfaring for de som deltar i danningsprosessen.

«En sammenlikning av dialogbegrepet i KRL og filosofi med barn»

I denne prosjektoppgaven viser master i filosofi Ketil Rogn at den tradisjonelle dialogmodellen i KRL-faget er mindre egnet som utgangspunkt for filosofisk samtale. Denne modellen legger vekt på elevens individuelle oppfatninger, at sannhet er elevens personlige eller private eiendom, og den oppfordrer til undring over det hellige. Den filosofiske samtalen vektlegger derimot almene innsikter, undersøkende fellesskap og problematisering av spørsmål.

«Filosofi i skolen som demokratisk dannelse»

Anne Schjelderup avla i 2006 hovedfag i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Oppgaven handler om filosofi i skolen, og fikk tittelen Filosofi i skolen som demokratisk dannelse. Undertittel: I hvilken grad og på hvilken måte kan filosofiske samtaler i skolen forberede elevene på demokratisk deltagelse i henhold til Hannah Arendts politiske handlingsteori?

«Lærer dere barna å tenke i barnehagen nå? Filosofi for barn i barnehage»

Førskolelærer og spesialpedagog Dag Erik Hovlund avla våren 2004 hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø med denne avhandlingen. Prosjektet beskriver bl.a. innføringen av filosofisk samtale i Lykkentreff barnehage på Sortland i Vesterålen, og «er ment som et bidrag til andre barnehager som ønsker innføring i filosofi for barn. I tillegg bidrar oppgaven til forskning på læringsmiljøet i en «filosofibarnehage».» Her publiserer vi avhandlingens to siste kapitler (praksiskapitlene): 5. Presentasjon og drøfting av resultater og 6. Oppsummering og avslutning.

«Kritiskt tänkande – Critical thinking-movement vs. Filosofi med barn»

Denne avhandlingen er skrevet av Charlotte Bagge, svensk filosofpedagog og er en 50-siders avhandling avlagt ved Stockholm Universitet våren 2002 som del av pedagogisk eksamen. Arbeidet redegjør for to viktige posisjoner innen nyere pedagogisk filosofi.

«10-åringar resonerar om begreppen orsak och verkan – En analys av «filosofi med barn» på mellanstadiet»

Dette er Charlotte Bagges magisteravhandling i pedagogikk levert ved Stockholm universitet våren 2003.

Siden opprettet: 06.10.06. Sist endret: 10.02.13 23:06.