Prosjektrapport fra Veienmarka ungdomsskole ferdigstilt

Høsten 2006 gjennomførte Barne- og ungdomsfilosofene ANS et filosofiprosjekt ved Veienmarka ungdomsskole i Hønefoss. I dette prosjektet ønsket vi å kartlegge effekten av ukentlige filosofiske samtaler med to elevgrupper på 10. trinn.

På denne siden kan du lese forordet i rapporten og danne deg en oversikt over innholdet. Du kan også laste ned hele rapporten som en pdf-fil.

Forord

Politisk ryggdekning for igangsettelsen av et slikt prosjekt hadde vi fra Stortingsmelding nr. 30 om grunnopplæringen, Kultur for læring. Departementet sier her at det ønsker å «stimulere til ytterligere forsøk med filosofi som fag og bruk av filosofi i andre fag i grunnopplæringen. Erfaringene fra forsøkene vil gi grunnlag for å vurdere om filosofi skal etableres som et eget fag i skolen.»

Prosjektet var en naturlig videreføring av to av Barne- og ungdomsfilosofenes tidligere prosjekter, også disse støttet av Fritt Ord: «BUF filosofiklubb» hvor barn i alderen 7-13 år i løpet av en to-års periode møttes til jevnlige filosofiske kveldssamtaler i Oslo, og skoleprosjektet «Mobiltelefonen i ungdommens hverdag» i regi av Filosofisk prosjektsenter.

Etter disse ønsket vi nå å gjennomføre et skoleprosjekt av større omfang hvor vi kunne prøve ut filosofisk samtalemetode som grunnlag for et eget fag. Prosjektet var i utgangspunktet ment å gå over et helt skoleår, men da vi ikke fikk tilstrekkelig økonomisk støtte, valgte vi å gjennomføre med halvert tidsramme.

Et særtrekk ved herværende prosjekt var skoleledelsens ønske om at elevene skulle få karakterer i filosofi, slik de ellers ville ha fått karakterer i KRL (filosofi erstattet alle KRL-timene for prosjektelevene gjennom dette semesteret). Karaktersetting i filosofisk samtale er med rette omstridt: For hvordan evaluere innsats som i utgangspunktet er basert på frivillighet og endog velvillighet? Og hvordan skille kvantitativt mellom god og ikke fullt så god tenkning?

For oss var det avgjørende at det var elevenes formale ferdigheter i tenkning og argumentasjon som skulle vurderes – ikke innholdet i deres tenkning. Dvs. elevene sto fritt til å hevde hva de ville, bare de argumenterte saklig og relevant, forholdt seg til innspill fra de andre elevene, og godtok det når argumentasjonen i gruppen svekket deres egen posisjon. I kapittelet Evaluering og karaktersetting redegjør vi nærmere for hvordan vi gikk frem.

Utgangspunktet var å gjennomføre samtaler med hele klassen, i en klokketime, en gang i uken. Dette ble stort sett gjennomført selv om enkelte dager falt bort pga. andre skoleaktiviteter. Men skolen la generelt vekt på å skjerme filosofitimene mest mulig av hensyn til prosjektgjennomføringen.

Alle samtalene, og dokumentasjonen av disse, ble gjennomført av filosofene Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup (prosjektleder). Karaktersettingen ble utført av filosofene i samråd med gruppenes to lærere. Faglig veileder for prosjektet har vært dr. philos. Inga Bostad, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), undervisningsleder i filosofi og viserektor ved Universitetet i Oslo.

Innholdsfortegnelse

1   Forord 6
2 Prosjektgjennomføring 7
  a. Generelle metodiske utgangspunkt 7
  b. Det filosofiske samtaleforløpet 8
  c. Evaluering og karaktersetting 9
  d. Andre prosjektvariabler 11
3 Prosjektresultater og evaluering 12
  a. Spørreskjemaer for elever og lærere 13
  b. Elevenes evalueringer utenom spørreskjemaene 40
  c. Samtaleledernes erfaringer 42
4 Eksempler på arbeidet i gruppene 44
  a. Introduksjonsøvelser 44
  b. Vurdere begrunnelser for handling 46
  c. Hva er filosofi? 47
  d. Aktiviteter og intelligenstyper 48
  e. Oppfinnelsen av skrifttegnene (Platon-tekst) 50
  f. Mer om skrifttegnene + en Sokrates-historie 52
  g. Hva identifiserer vi oss med, og hvorfor? 55
  h. Sokrates, sofister og skade på sjelen 59
5 Oppsummering og konklusjoner 64
  a. Hypoteser og konsekvenser 65
  b. Karakterer i filosofisk samtale 69
  c. Filosofi som nytt fag i skolen 70
  d. Avsluttende bemerkning 71
6 Appendiks 73
  a. Videre lesning/litteratur 73
  b. Informasjonsbrev fra skolen til foresatte 74
  c. Informasjonsbrev fra Barne- og ungdomsfilosofene til foresatte   75
  d. Underveis- og sluttrapport fra Lærer 2 75
  e. Tanker om veien videre fra Lærer 1 og 2 76
  f. Spørreskjemaer KI-V 77
  g. «Lukten av mat» – (eksamenstekst) 89
  h. Barne- og ungdomsfilosofene ANS 90

Nedlasting

Relevante lenker

Siden opprettet: 10.12.07. Sist endret: 04.08.10 00:02.