Nytt kurs i fredsundervisning

For å gjøre fredsundervisning i skolen mer aktuell, har Norges Fredsråd, med støtte fra Vox, utviklet et nytt fredskurs for lærere. Ariane Schjelderup fra BUF har vært en av de sentrale utviklerne av kurset. I løpet av dette kurset lærer du mer om fred som aktivitet, rollemodeller, medienes rolle, den nye kommunikasjonsteknologien, mobbing, forbruk og livsstil og begrepet «fredskultur» gjennom bruk av tankevekkende øvelser og filosofiske samtaler.

Målgruppe: Kurset passer best for lærere på ungdomsskoletrinnet, men også for andre som driver med ungdomsarbeid.

Tidsramme: Kurset har en tidsramme på seks timer. Kurset kan fordeles over flere dager, og/eller utvides (ved å velge å gjennomføre flere av de valgfrie modulene). Man kan også velge seg ut enkeltmoduler, og gjennomføre kortere kurs bare om disse.

Antall deltagere: For å få best mulig utbytte av kurset bør det være et antall på mellom 5 og 20 deltagere.

Omsettbarhet til bruk i den daglige undervisningen: Kurset er lagt opp slik at erfaringene skal kunne omsettes til bruk i klasseromsundervisningen. Dette gjelder både de forskjellige undervisningsmetodene og temaene.

Læreplan: Til tross for at begrepet fred ikke nevnes i stor grad i L97 inneholder læreplanen, spesielt i den generelle delen, en rekke momenter som gir grunnlag for fredsundervisning. I tillegg skal det gis undervisning i temaene som adresseres i de valgfrie modulene.

Mål for kurset

Vi ønsker med dette kurset å fokusere på et aktivt fredsbegrep: Fred er ikke fravær av krig, det er en tilstand vi aktivt må fremme. Målet er å gi opplæring i fredsundervisningens tre områder: Vi har undervisning i, om og for fred. Undervisning i fred fører til handlingskompetanse og ferdigheter til å ivareta fred og forholde seg nyansert og reflektert til konflikter. Opplæring i konflikthåndtering og elevmegling er eksempler på opplæring i fred. Opplæring om fred dreier seg om å gi kunnskap og forståelse knyttet til fredsbegrepet. Opplæring for fred har som mål å bidra til at deltager/elev tilegner seg verdier, holdninger og normer som fremmer en fredskultur.

Undervisning i, om og for fred er ofte integrert: det kreves både faktainnsikt og normativ kunnskap for å forholde seg kritisk reflekterende til en konfliktsituasjon.

Innhold

Første halvdel av kurset består i en innføring i hvordan deltagende pedagogikk og filosofiske samtaler kan brukes til å aktualisere og reflektere rundt lærestoff. Disse metodene anvender vi så for å få nye innfallsvinkler til, og bedre forståelse av, fredsbegrepet.

Andre halvdel av kurset består av fire valgfrie moduler, hvor dere velger dere ut én. Også her benytter vi oss av de metodene vi introduserte i første del av kurset for å tilegne oss kunnskaper og aktualisere temaet. Modulene er:

Modul 1: Fredskultur. Her ser vi nærmere på hvordan vi kan omsette teori om fredskultur ut i praksis.

Modul 2: Film, massemedia og rollemodeller. I denne modulen ser vi nærmere på hvilke rollemodeller vi møter gjennom mediene, og hvordan de påvirker oss.

Modul 3: Mobiltelefoner, Internett, nye kommunikasjonsformer og mobbing. Vi spør oss her hvordan våre nye kommunikasjonsmedier påvirker måten vi snakker med hverandre på. Hvordan kan vi benytte oss av de nye teknologiske mulighetene til å fremme en fredskultur?

Modul 4: Forbruk og livsstil. Vi har aldri brukt mer penger på oss selv enn nå. I denne modulen ser vi på årsaker til og virkninger av dagens markedsorienterte tenkemåte. Hvilke muligheter har vi til å velge alternative måter å leve våre liv på?

Disse fire valgfrie modulene utfyller hverandre. Man kan derfor gjennomføre kurset flere ganger, med like stort utbytte. Grunnen til at vi har valgt å legge opp et fredskurs på denne måten er at alle disse tre områdene må bearbeides om vi ønsker å fremme en fredskultur.

Siden opprettet: 2004. Sist endret: 09.10.06 13:10.