Hvem er jeg?

Skoleåret 2005/2006 var vi engasjert i et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold hvor alle Østfolds 5., 6. og 7. klasser i løpet av skoleåret skulle få oppleve en filosofisk samtale. Tilsammen 11 filosofer var involvert i prosjektet som foregikk dels ute på skolene, dels på de lokale bibliotekene. Overordnet tema for prosjektet var «Hvem er jeg?» hvor identitet og tilhørighet var sentrale stikkord.

Om prosjektet

Hvem er jeg? Hva er en tanke? Hvor slutter verdensrommet? Hvem kan gi svar? Og kan jeg vite noe sikkert? Spørsmålene er mange, og få av dem har ensartede svar. Denne produksjonen har som mål å ta vare på nettopp undringen og synliggjøre verdien av nysgjerrighet og søken etter viten.

Produksjonen har fire hjørner: Filosofi, bibliotek, arkiv og museum. Filosofien (ordet filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom) ivaretar den systematiske og evigvarende undringen, den som aldri slår seg til ro med ett svar, men fortsetter å søke videre. Biblioteket rommer all denne undringen, kunnskapen, spørsmålene og svarene som mennesker har skrevet ned gjennom tidene. Arkivet er en mer spesifikk og systematisk samling av informasjon, som gir oss mulighet til å finne ut mer om våre egne forfedre. Museet dokumenterer den kollektive historien, og viser således frem den bakgrunnen forfedrene våre vokste opp i.

Hvem er jeg?, er et sammensatt spørsmål. Det har med hvem man er i de nære relasjonene, i forhold til familie og venner; det har med hvor man kommer fra, samfunnet og slekta (museet og arkivet); det har med hva man kan og vet (biblioteket og skolen); og det har med hva man lurer på og hva man ikke lurer på, men tar for gitt (filosofi). Eksistensielle spørsmål og tanker dukker opp hos de fleste før eller siden. Det finnes ikke mange fora å stille spørsmålene i, spesielt ikke for barn. Det er et mål at denne produksjonen kan bidra til en bevisstgjøring om at det er naturlig og kanskje nødvendig for alle mennesker å stille slike spørsmål.

Elevene får klassevis møte en filosof som i samtaleform inspirerer til å tenke selv samtidig som andres tanker vurderes. Denne filosofiske samtalen spenner over to skoletimer og finner sted i det lokale folkebiblioteket eller på skolens eget bibliotek. Der det ikke er gangavstand mellom skole og bibliotek, blir det organisert skyss med buss.

På biblioteket

Elevene møter filosofen på biblioteket. Rammen er således satt med mange bøker (tenkte tanker) i umiddelbar nærhet. Programmet er utarbeidet av en utdannet filosof og vil bestå av vekselvis spørsmål og samtale mellom filosofen og elevene. Det legges opp til muligheter for variasjon avhengig av hvor forberedt eller interessert klassen er. Det viktige her er ikke at de «flinkeste» blir hørt, men at alle får muligheten til å undre seg og å få andre til å undre.

Når elevene går, får de en brosjyre til å ta med hjem. Brosjyren gjør kort rede for hva elevene har opplevd på biblioteket; den har lesetips til foreldre og barn; den opplyser om hvilke museer vi har i fylket vårt, hvordan man skaffer seg lånekort på biblioteket og førstehjelp til hvordan man finner forfedrene sine i nettbaserte arkiver. Brosjyren er på mange måter et verdipapir, og i tillegg følger det med en billett som gir gratis adgang for eleven sammen med foreldre og søsken til et fritt valgt museum i Østfold.

Prosjektlenker

Presseoppslag

Siden opprettet: 01.02.06. Sist endret: 07.01.07 15:26.